Samen stad aan het water

17 januari 2019

‘Drechtsteden zetten in op goed wonen, goed werken en goede bereikbaarheid’

 

Regio’s zijn de motoren van economische groei. Daar waar overheid, ondernemers en onderwijs op regionale schaal de handen ineenslaan, ontstaat dynamiek en welvaart. Samen de mouwen opstropen leidt tot betere oplossingen voor vraagstukken waar iedere regio mee kampt. Dat geldt in het bijzonder voor de Drechtsteden. Hier zorgt het water al eeuwenlang voor verbinding. De rivieroevers bieden bovendien prachtige kansen voor ontwikkeling.

De regio Drechtsteden is een ambitieuze, innovatieve regio. De thema’s goed wonen, goede bereikbaarheid en goed werken hebben hoge prioriteit. Bijna 300.000 inwoners maken van deze regio de vijfde ‘stad’ van Nederland. Toonaangevende internationals en MKB werken er nauw samen. De maritieme en logistieke sector en de Smart Industries daaromheen vormen de innovatieve en duurzame motor van het gebied. De zeven gemeenten in de regio liggen aan een van de drukst bevaren routes van Europa en staan direct in verbinding met de Port of Rotterdam. Die link blijkt ook uit de recente samenwerking in de internationale promotie van dit gebied als Rotterdam Maritime Capital of Europe.

‘Dat klinkt als een uitstekende uitgangspositie voor een brede welvaart. Toch kampen de Drechtsteden ook met een aantal problemen. Er wordt onvoldoende geprofiteerd van het economisch herstel. Dat blijkt uit een achterblijvende vraag naar woningen, leegstand en een lage ontwikkeling van werkgelegenheid. Te veel hoogopgeleiden en jongeren verlaten de regio. Zo is het voor grote bedrijven en het MKB lastig om goed gekwalificeerd personeel te krijgen”, vertelt Peter Heijkoop. Hij is in het Drechtstedenbestuur verantwoordelijk voor de portefeuille Werk & Inkomen, Schulden en Integratie. Hij is trots dat de regionale Drechtraad – een unieke bestuurlijke samenwerkingsvorm van de zeven Drechtsteden-gemeenten- in september 2018 de Groeiagenda 2030 kon vast stellen. Goed leven in de Drechtsteden is de ondertitel voor dit document waar niet alleen de gemeenten hun steun aan gaven, maar ook het bedrijfsleven en het onderwijs.

Met de Groeiagenda wil de regio een stevige bijdrage aan de BV Nederland leveren. Dat doet de regio door de handen ineen te slaan en in te zetten op de thema’s bereikbaarheid, wonen en werken. Met natuurlijk duurzaamheid als onderliggend thema. Heijkoop: “Wij zijn ervan overtuigd, dat er binnen de regio unieke en aantrekkelijke woon-, werk- en verblijfsmilieus ontstaan met voorzieningen die bij een stedelijk gebied van 300.000 inwoners passen. Zo willen we een omgeving creëren waarmee we nieuwe doelgroepen aan ons binden.”
De Economic Development Board heeft hier al een sterke stap gezet door de doelgroep van 4.000 young professionals, werkzaam bij de grote regionale maakbedrijven, te verenigen en uit te dagen met challenges. Deal Drecht Cities, de regionale promotie- en acquisitie organisatie, zet zich in om bedrijven van buiten de regio in de Drechtsteden te vestigen.

Transformatie rivieroevers
De inwoners van de Drechtsteden wonen en werken met water. Met unieke Hollandse iconen als de historische waterrijke binnenstad van Dordrecht, het molengebied van Kinderdijk en de Biesbosch. Met toonaangevende bedrijven van oudsher gevestigd en beeldbepalend op de rivieroevers. Met het Waterbussysteem dat oevers en gemeenten met elkaar verbindt. Maar ook met water dat soms barrières opwerpt. Dat water zorgt er ook voor dat we als gemeenten in onze planvorming soms meer met de ruggen naar elkaar staan dan met onze gezichten. De uitdaging voor de Drechtsteden is om de waterkant beter te benutten. We willen de rivieroevers in te zetten als vliegwiel in onze opgave om de welvaart in de regio te vergroten. In onze Groeiagenda spelen de oevers daarom een belangrijke rol, als een van de spotlightprojecten. We willen van verlaten industrieterreinen en verpauperde havenkades weer vitale gebieden maken. Deze locaties bieden voldoende ruimte voor wonen, werken en recreëren in een uniek en eigentijds stedelijk milieu. Wonen en werken aan het water? Verbonden door vernieuwend openbaar vervoer over water? In de Drechtsteden kan het!

Energieneutraal in 2050
Naast de opgaven op het gebied van wonen, werken en bereikbaarheid, is de Groeiagenda van de Drechtsteden ook ambitieus als het gaat om duurzaamheid. In 2015 ondertekende Nederland het Klimaatakkoord van Parijs, met als doel het terugdringen van de opwarming van de aarde. En het zorgen voor minder broeikasgassen. Er is veel nodig om dat te bereiken, ook in de Drechtsteden. Daarom hebben diverse partijen de handen ineen geslagen. Samen stelden zij de ‘Energiestrategie Drechtsteden’ op. Het is de basis voor de energieneutrale regio, die de Drechtsteden vóór 2050 willen zijn. De gewenste energieverandering vraagt veel van burgers, bedrijven en overheid.

Jacqueline van Dongen heeft als regiobestuurder de Energiestrategie in de Drechtsteden in portefeuille. Zij is ervan overtuigd dat het omschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie de regio ingrijpend zal veranderen: “We verruilen in de komende 30 jaar aardgas, benzine en diesel voor schone, duurzame en betaalbare energie. Daarnaast zetten we sterk in op energiebesparing. Maar dat niet alleen. Met onze Energiestrategie dragen we ook bij aan minder files, een schonere lucht, werkgelegenheid, een betere kwaliteit van woningen, leefbaarheid en een sterk vestigingsklimaat voor bedrijven en inwoners. Een deel van het geld dat we nu uitgeven aan energie, kunnen we straks investeren in de regio.”

 


Aanhaken

Landelijk zijn de Drechtsteden koploper als het gaat om de energietransitie. Dat komt onder andere door de samenwerking en betrokkenheid van partners in deze regio. Bij de energietransitie gaat het om maatregelen waarvan uiteindelijk iedereen de vruchten plukt en waaraan iedereen zijn steentje kan bijdragen. Jacqueline van Dongen: “Dat kan bijvoorbeeld door in eigen woning of bedrijf energiebesparende maatregelen te treffen of over te stappen naar duurzame energiebronnen . Maar het kan ook door mee te helpen om innovatieve oplossingen te bedenken die onze industrie en mobiliteit duurzaam maakt. Ik nodig dan ook iedereen – particulier of namens een bedrijf of instelling- uit om op zijn of haar manier aan te haken. Samen banen we de weg voor goed leven in de Drechtsteden.”
Een regio met potentie

Vanuit het bedrijfsleven worden de ambities van de regio ook onderschreven: ‘Gezien de technologische ontwikkelingen die op ons af komen, is het cruciaal om de thema’s wonen, werken, (be)leven en een klimaat voor innovatie in de Drechtsteden te integreren in de ambitie van de komende jaren. Inwoners in de Drechtsteden en de vele specialistische maak- en servicebedrijven die hier gevestigd zijn (vaak sterk en van wereldfaam), kunnen elkaar versterken. De Groeiagenda van het Drechtstedenbestuur legt hiervoor de basis,’ vult Sjoerd Vollebregt aan, voorzitter van Economic Development Board.

Daadkracht
In haar speerpuntenboekje om de regio economisch krachtiger en sterker te maken, geven de Werkgevers Drechtsteden aan dat de Drechtsteden pas echt in balans zijn, als er sprake is van een krachtige, regionale, economische samenwerking, waarbij daadkracht, gezamenlijk optrekken en werken aan concrete resultaten de richting bepaalt. Jacob Klink, voorzitter van Werkgevers Drechtsteden, vult aan: ‘We willen vooral een werkwijze die resultaatgericht is. Het formuleren van plannen moet niet de boventoon voeren. Dat is voor ons echt een belangrijk uitgangspunt en hard statement, wanneer het gaat om het realiseren van de Groeiagenda 2030. Door regionale samenwerking bundelen we onze krachten; dat is nodig om vooruit te gaan en economisch te groeien. ‘
Meer informatie over de Drechtsteden vindt u via:
www.drechtsteden.nl
www.economicdevelopmentboard.nl
www.dealdrechtcities.nl

Tekst

Karin Koolen

Beeld

Milan Rinck

Meer artikelen

Kay van Straten: De Roeier-Fotograaf

17 januari 2019

Helemaal achterin de enorme lobby van het Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp steekt een jonge man zijn hand op. De moeder van Kay – spreek...

Lees het hele artikel

Rotterdam Maritime Capital of Europe

17 januari 2019

Rotterdam heeft altijd een bijzondere aantrekkingskracht gehad op de pioniers en marktleiders van de maritieme industrie. Een stad waar, door de ligging aan de Noordzee...

Lees het hele artikel